چهارشنبه, 20 فروردین 1399
 |  رنگ  |  + . -
ADA
بستن این پنجره
این سایت مطابق با استاندارهای ADA برای نابینایان مناسب‌سازی شده و سازگاری این استاندارد در بخش‌های مختلف لحاظ گردیده است.
بستن این پنجره
پل زمانخان
سد سورک

 

شماره سند موضوع نوع آگهی واحد منتشر کننده مهلت ارسال سند تعداد بازدید  
تمدید مناقصه عمومی یک مرحله ای تهیه و تکمیل اجرای سیستم تله متری خط انتقال کوهرنگ و انشعابات در مسیر مناقصه یك مرحله‌ای دفتر قراردادها و خدمات طرح ها 365

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/06/31

بازدید:365

اطلاعیه مناقصه انجام خدمات نگهبانی و حفاظت فیزیکی و انتظامات مناقصه یك مرحله‌ای دفتر قراردادها و خدمات طرح ها 423

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/06/21

بازدید:423

خرید، حمل، نصب، راه اندازی و آموزش سیستم ذخیره سازی اطلاعات مناقصه یك مرحله‌ای دفتر قراردادها و خدمات طرح ها 484

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/06/18

بازدید:484

تهیه و تکمیل اجرای سیستم تله متری خط انتقال کوهرنگ و انشعابات مسیر مناقصه یك مرحله‌ای دفتر قراردادها و خدمات طرح ها 570

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/06/16

بازدید:570

انجام خدمات بهره برداری و نگهداری تاسیسات آبی * بند ده چشمه - ناغان - سد چغاخور مناقصه یك مرحله‌ای دفتر قراردادها و خدمات طرح ها 283

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/06/16

بازدید:283

انجام خدمات نگهبانی و حفاظت فیزیکی و انتظامات حوزه ستادی و امورات و پست های نگهبانی تابعه در سراسر استان مناقصه یك مرحله‌ای دفتر قراردادها و خدمات طرح ها 357

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/06/15

بازدید:357

اطلاعیه در رابطه با اجرای خط انتقال آب باباحیدر به فارسان مناقصه دو مرحله‌ای دفتر قراردادها و خدمات طرح ها 368

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/06/14

بازدید:368

انجام مطالعات ژئوتکنیک مناقصه دو مرحله‌ای دفتر قراردادها و خدمات طرح ها 418

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/06/07

بازدید:418

اطلاعیه تغییر تاریخ بازگشایی پاکات پیشنهاد مزایده رفتینگ زاینده رود مزایده یك مرحله‌ای دفتر قراردادها و خدمات طرح ها 339

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/06/01

بازدید:339