چهارشنبه, 20 فروردین 1399
 |  رنگ  |  + . -
ADA
بستن این پنجره
این سایت مطابق با استاندارهای ADA برای نابینایان مناسب‌سازی شده و سازگاری این استاندارد در بخش‌های مختلف لحاظ گردیده است.
بستن این پنجره
پل زمانخان
سد سورک

 

شماره سند موضوع نوع آگهی واحد منتشر کننده مهلت ارسال سند تعداد بازدید  
تکمیل شاخه اصلی و تا کیلومتر 450+4 شاخه راست شبکه آبیاری کیار-سورک مناقصه یك مرحله‌ای مدیریت قراردادها 166

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/12/27

بازدید:166

خرید و اجرای 5600 متر لوله فولادی به قطر 400 میلیمتر آبرسانی اراضی کشاورزی ناغان مناقصه دو مرحله‌ای مدیریت قراردادها 252

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/12/27

بازدید:252

طراحی ساختمان مرکز دیسپاچینگ و مرکز پایش اطلاعات مناقصه دو مرحله‌ای مدیریت قراردادها 202

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/12/27

بازدید:202

مرمت و بازسازی ایستگاه های سنجش آب های زیرزمینی چاه ها، چشمه ها و قنوات مناقصه دو مرحله‌ای مدیریت قراردادها 222

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/12/24

بازدید:222

تکمیل ایستگاه پمپاژ بند حیوان وسطی جونقان مناقصه دو مرحله‌ای مدیریت قراردادها 302

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/12/22

بازدید:302

تجدید نظارت عالی و کارگاهی بر انجام عملیات ساماندهی رودخانه¬ها در بازه برنجگان، معدن و افسرآباد مناقصه دو مرحله‌ای مدیریت قراردادها 122

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/12/22

بازدید:122

مرمت و بازسازی ایستگاه های آب و هواشناسی مناقصه یك مرحله‌ای مدیریت قراردادها 125

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/12/20

بازدید:125

طراحی ساختمان مرکز دیسپاچینگ و مرکز پایش اطلاعات مناقصه یك مرحله‌ای مدیریت قراردادها 151

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/12/17

بازدید:151

اسناد اصلاحی مرمت و بازسازی ایستگاههای سنجش آبهای زیرزمینی چاهها، چشمه ها و قنوات مناقصه یك مرحله‌ای مدیریت قراردادها 176

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/12/15

بازدید:176

مرمت و بازسازی ایستگاه های سنجش آب های زیرزمینی چاه ها، چشمه ها و قنوات مناقصه یك مرحله‌ای مدیریت قراردادها 140

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/12/12

بازدید:140

مناقصه مرمت و بازسازی ایستگاه های آب و هواشناسی مناقصه یك مرحله‌ای دفتر قراردادها 173

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/12/10

بازدید:173

تکمیل ایستگاه پمپاژ بند حیوان وسطی جونقان مناقصه یك مرحله‌ای مدیریت قراردادها 178

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/12/08

بازدید:178

نظارت بر انجام عملیات ساماندهی رودخانه ها در بازه برنجگان و معدن و افسرآباد مناقصه یك مرحله‌ای مدیریت قراردادها 192

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/12/07

بازدید:192

تامین مامور سرای ایستگاه های سنجش آب و هواشناسی مناقصه یك مرحله‌ای مدیریت قراردادها 218

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/12/05

بازدید:218